Obec Zderaz

Přejít na obsah
Dnes je 28.2.2020, svátek má Lumír.
Obec Zderaz
Obecní úřad
SDH Zderaz
Kontakt
OBECNÍ ÚŘAD 
539 44 Zderaz čp. 54.
tel.: 469 811 741
mobil: 607 115 384
info@obeczderaz.cz

Údaje zpracovávané obcí

Osobní údaje zpracovávané obcí

Osobní údaje zpracovávané pro splnění právní povinnosti:

 • Agenda Ověřování (dle zákona 21/2006 Sb., o ověřování, vyhlášky 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinnou a o ověřování pravosti podpisu, zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích) – jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Czech point (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, 500/ 2004 Sb., správní řád, zákon 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, zákon 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, vyhláška 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy, Vyhláška 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů) - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodné příjmení, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis.
 • Agenda Spisová služba (dle zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) – veškeré osobní údaje.
 • Agenda Evidence obyvatel (dle zákon 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, vyhláška 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, 500/2004 Sb., správní řád, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 561/2004 Sb., školský zákon) - jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje k opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis.
 • Agenda Volby a referenda (dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, zákon 128/2000 Sb., o obcích, prováděcí právní předpisy k volebním zákonům - základní identifikační údaje, státní občanství, volební právo a jeho případné omezení, číslo dokladu totožnosti, účast při hlasování, v případě členů okrskových volebních komisí údaje nezbytné pro výkon činnosti člena komise a pro jeho odměňování, v případě kandidátů a zmocněnců identifikační údaje dle kandidátní listiny a čestného prohlášení kandidáta, v případě petentů u nezávislých kandidátů identifikační údaje dle náležitostí petice, omezená svéprávnost, podpis, údaje o zdravotním stavu.
 • Agenda Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. (dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, datová schránka, podpis.
 • Agenda Místní poplatky (dle 280/2009 Sb., daňový řád, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 128/2000 Sb., zákon o obcích, 128/2000 Sb., zákon o obcích, obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, telefon, emailová adresa.
 • Agenda Hřbitovní poplatky (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví) - jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, číslo hrobu.
 • Agenda Vodné a stočné (dle zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 280/2009 Sb., daňový řád, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 182/2006 Sb., insolvenční zákon, 128/2000 Sb., zákon o obcích) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, telefon, rodné číslo.
 • Agenda Kácení dřevin (dle zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, datová schránka.
 • Agenda Stížnosti (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon 85/1990 Sb., o právu petičním, věcně příslušné zákony) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, doručovací adresa, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Zvláštní příjemce důchodů (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon 111/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, 500/2004 Sb., správní řád, zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) - jméno a příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, státní příslušnost, datová schránka, zdravotní stav, spis klienta - sociální šetření.
 • Agenda Přidělení čísla popisného (dle 183/2006 Sb., stavební zákon, 500/2004 Sb., správní řád, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, doručovací adresa, datová schránka.
 • Agenda Jednání Rady a Zastupitelstva (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, předmět podkladu pro jednání.
 • Agenda Kontrolní činnost (dle zákon 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), vyhláška 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. A zákona č. 123/2003 Sb., zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Účetnictví (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, vyhláška 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, zákon 370/2017 Sb., o platebním styku) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, podpis, datum narození, IČO/DIČ, datová schránka, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa sídla v případě faktury FO, bankovní spojení.
 • Agenda Obchodní vztahy (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 89/2012 Sb., občanský zákoník) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon, datová schránka, IČO/DIČ, bankovní spojení, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Pronájmy pozemků (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, 89/2012 Sb., občanský zákoník) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, insolvence.
 • Agenda Pronájmy bytových a nebytový prostor (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, 89/2012 Sb., občanský zákoník) - jméno a příjmení a titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, typ místa pobytu, státní příslušnost, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, žádost o nájem, vlastnoruční podpis, údaje o zdravotním stavu
 • Agenda Ekonomická historie plateb nájemného (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, 89/2012 Sb., občanský zákoník) - jméno a příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, vlastnoruční podpis
 • Agenda Vymáhání dlužných částek (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, 280/2009 Sb., daňový řád) - jméno a příjmení a titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Personální agenda (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákoník práce 262/2006 Sb., zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon 120/2001 Sb., exekuční řád, zákon 182/2006 Sb., insolvenční, zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálních zabezpečení, zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nařízení vlády 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, datum narození, rodné číslo, místo narození, e-mailová adresa, stát narození, státní příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, doklady o vzdělání, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, sjednaná mzda, bonusy, číslo účtu k poukázání mzdy, pracovní zařazení.
 • Agenda platy, mzdy, odměny (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákoník práce 262/2006 Sb., zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon 120/2001 Sb., exekuční řád, zákon 182/2006 Sb., insolvenční, zákon 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálních zabezpečení, zákon 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nařízení vlády 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění) - jméno a příjmení a titul, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis, datum narození, rodné číslo, místo narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, stát narození, státní příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, stav, rodinný příslušník, děti, zdravotní stav, doklady o vzdělání, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříku trestů, zdravotní prohlídky, invalidita, zdravotní znevýhodnění, žádost o příspěvky, potvrzení o pracovní neschopnosti, sjednaná mzda, bonusy, číslo účtu k poukázání mzdy, pracovní zařazení, zpráva lékaře o provedení vstupní prohlídky, technický průkaz vozidla.
 • Agenda Vedení obecní kroniky (dle zákon 132/2006 Sb., o kronikách obcí) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, stav.
 • Agenda Obecní knihovna (dle zákon 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, podpis.
 • Agenda Veřejné zakázky (dle zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, insolvence, podpis.
 • Agenda Výběrové řízeni (dle zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), zákon 128/2000 Sb., o obcích) - jméno a příjmení a titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datová schránka, insolvence, podpis.
 • Agenda Zásahová jednotka PO obce (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákon o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní
  způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek
  sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků) - jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, zdravotní stav, podpis.
 • Agenda Poskytování pečovatelských služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 89/2012 Sb., občanský zákoník) – jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, telefon, informace o zdravotním stavu v souvislosti s poskytováním péče.

 

 

Osobní údaje zpracovávané na základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

 • Agenda Vítání občánků, jubilea (dle zákon 128/2000 Sb., o obcích, zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) - jméno, příjmení, titul, podpis zákonného zástupce, datum narození, trvalé bydliště, vlastnoruční podpis.

 

Osobní údaje z agend jsou předávány třetím osobám pouze na základě právního titulu (kontrolní a jiné orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím) nebo pokud to je nezbytné pro ochranu práv subjektu (soud).

Uchování osobních údajů se řídí platným Spisovým a skartačním řádem.              

 

 

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu:

 • Agenda SMS infokanál - jméno, příjmení, titul, trvalé bydliště, telefonní číslo, vlastnoruční podpis.
 • Agenda Zveřejňování osobních údajů z vítání občánků - jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, fotografie dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, fotografie zákonného zástupce, podpis.
 • Agenda Zveřejňování přání k jubileu - jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození - věk, fotografie, podpis.

Osobní údaje jsou se souhlasem (agenda zveřejňování osobních údajů z vítání občánku a přání k jubileu) předávány Sboru pro občanské záležitosti obce Herálec a jsou uchovávány po dobu trvání souhlasu.

 

 

 

 

 

 

Aktuality z obce

28. února 2020

UKLIĎME ZDERAZ A OKOLÍ 2020 V letošním roce se naše obec opět zapojí do celostátní...

14. ledna 2020

...

3. ledna 2020

Informace pro zařízení pro využívání odpadů na porchu terénu po rozkliknutí...
Anketa
Co Vám chybí v naší obci?
Možnost většího sportovního vyžití.
Možnost většího sportovního vyžití.
hlasů: 35
Více kulturních a společenských akci.
Více kulturních a společenských akci.
hlasů: 7
Lepší mezilidské vztahy.
Lepší mezilidské vztahy.
hlasů: 104
Počet hlasujících: 146
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti